top of page

Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık Tic. A.Ş. olarak, kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınmasına, işlenmesine ve
korunmasına özen gösteriyoruz. Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel
verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları ve kullanım alanlarıyla ilgili aydınlatma
metnini bilgilerinize sunuyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ


Kişisel verileriniz sizin internet sitemizdeki formu doldurmanız aracılığıyla bize
iletilmektedir. Ayrıca bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz aracılığıyla
da verileriniz toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi sizin rızanız doğrultusunda işliyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ


Sizin ad, soyadı, iletişim verisi ve formda paylaştığınız diğer kişisel verilerinizi; sizinle
iletişime geçmek, taleplerinizi yanıtlamak, özgeçmiş paylaşmanız halinde bunu
değerlendirmek amaçlarıyla işliyoruz.


KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler ayrıca sayılmıştır. Bunlar;  kişilerin ırkı,
etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Eğer bizimle bu
verilerden herhangi birini paylaşıyorsanız, onay kutucuğunu işaretleyerek bu
verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz.


Kişisel verilerinizi kesinlikle bizimle paylaşmış olduğumuz amaç dışında işlemiyor ve
yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve
herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI


Kişisel verilerinizi yalnızca kanunen gerekmesi halinde veya bir kamu kurum ve
kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde ilgili kurumla paylaşıyoruz. Böyle bir
durumun gerçekleşmesi halinde sizi bu konuda mutlaka bilgilendiriyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ


Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;
- Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenilmediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna
ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığı öğrenmek,

- Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere
aktarıldığını öğrenmek,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
istemek,
haklarına sahipsiniz.


Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini
veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek
silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut
olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden
seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde
ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin bizim için ayrıca bir maliyet
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki
ücreti sizden talep edebiliriz.


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde
bulunan formu doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunun size ait olup olmadığının
belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla bize iletmiş olduğunuz mail
adresine cevap vererek başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizi
her zaman arayabilirsiniz.

bottom of page